Sunday, June 13, 2004

قبل از هر چيزی از طرفدارای پر و پا
قرصم معذرت می خوام که چند روز غايب بودم. راستش اون مدت که قرار بود زلزله
بياد حال و حوصله هيچ کار درازمدتی نداشتم و برای همين وقتی زلزله تصميم گرفت نياد،
ديدم کلی کار عقب افتاده دارم. خلاصه با اينکه اين چند روز ذهنم همچنان تراوش می
کرد ولی وقت نداشتم تراوشاتش رو بيارم بريزم توی وبلاگ.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
Free counter